Ochrona danych osobowych

Szkolenia dotyczą Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz bezpieczeństwa informacji.

 1. Wprowadzenie do ochrony danych w oparciu o RODO – Przedmiot i cele reformy przepisów o ochronie danych
  • Bezpośrednie stosowanie i bezpośredni skutek ogólnego Rozporządzenia.
  • Zakres stosowania rozporządzenia (materialny/terytorialny).
 2. Podstawowe i nowe definicje, przykłady
  • Dane osobowe
  • Szczególne kategorie danych osobowych
  • Przetwarzanie
  • Zbiór danych
  • Administrator Danych Osobowych
  • Pseudonimizacja
  • Podmiot przetwarzający
  • Inspektor Ochrony Danych
 3. Nowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
  • Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość
  • Ograniczenie celu
  • Prawidłowość
  • Ograniczenie przechowywania
  • Integralność i poufność
  • Rozliczalność
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych
  • Wymagania dla wyrażanej zgody
 5. Podział obowiązków i zadania osób funkcyjnych i pracowników.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą
  • Prawo dostępu do danych i informacji
  • Prawo żądania sprostowania i uzupełnienia danych
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania
  • Prawo do przenoszenia danych
  • Prawo do usunięcia danych („do bycia zapomnianym”)
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 7. Nowe obowiązki i uprawnienia Administratora Danych
  • Realizowanie obowiązku informacyjnego
  • Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania
  • Upoważnienie do przetwarzania
  • Powierzenie przetwarzania
  • Udostępnianie danych osobowych
  • Privacy by design i privacy by default
 8. Inspektor Ochrony Danych (dawniej: Administrator Bezpieczeństwa Informacji) – pozycja, zadania, odpowiedzialność IOD
  • Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych
  • Status Inspektora Ochrony Danych
  • Zadania Inspektora Ochrony Danych
 9. Zasady bezpieczeństwa informacji
  • Zarządzanie hasłami
  • Procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy
  • Zasady korzystania ze sprzętu i oprogramowania
  • Praca na komputerach przenośnych
  • Zasady korzystania z sieci Internet
  • Zasady korzystania z poczty elektronicznej
 10. Naruszenia i skutki naruszeń zasad przetwarzania danych osobowych
  • Przyczyny naruszeń
  • Ataki socjotechniczne, przykłady
  • Przykłady naruszeń i zdarzeń
  • Postępowanie z naruszeniami
  • Zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego i osób, których dane dotyczą
 11. Odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych
  • Kary finansowe
  • Odpowiedzialność cywilna