INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektorem Ochrony Danych jest pracownik przedsiębiorstwa lub instytucji, czyli Administratora Danych Osobowych, lub firmy zewnętrznej, który zostaje powołany do pełnienia tej funkcji. Uprawnienie powołania IOD wynika z art. 37 RODO.

RODO dopuszcza powołanie IOD na zasadach outsourcingu (umową o świadczenie usług wg Art. 37 Ust. 6 RODO). Outsourcing funkcji IOD jest powszechnie praktykowaną usługą, która pozwala przedsiębiorstwom i podmiotom administracji publicznej na obniżenie kosztów, związanych z realizacją wymogów ustawowych i skoncentrowaniu się na prowadzonej działalności, eliminując ryzyko kar za nieprzestrzeganie prawa.

W ramach usługi pełnienia funkcji IOD oferujemy realizowanie następujących obowiązków wynikających z art. 39 RODO:

 1. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.
 2. Monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.
 3. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;
 4. Współpraca z organem nadzorczym.
 5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Usługa jest realizowana zgodnie z wymaganiami:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, Poz. 1000).

Nasi IOD:

 1. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 2. Posiadają odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Nie byli karani za umyślne przestępstwo.

Korzyści ze skorzystania z naszego IOD:

 1. Nie ponoszą Państwo kosztów zatrudnienia.
 2. Nie ponoszą Państwo kosztów kształcenia pracownika.
 3. Specjalista jest do Państwa dyspozycji telefonicznej i e-mailowej.
 4. Stała obsługa i monitoring procesów przetwarzania danych.

Przekazując nam nadzór nad ochroną danych osobowych uzyskujecie Państwo obsługę prawną gwarantowaną przez doświadczony zespół ekspertów ds. ochrony danych osobowych, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów prowadzonej działalności.